mardi 19 novembre 2013

Situation désastreuse de Madagascar: Les Evêques Catholiques interpellent les futurs présidents, les politiciens, les citoyens et aussi la communauté internationale


“Tompo ô !...Ianao no manana ny Tenin’ny fiainana mandrakizay.” Jn. 6,68

Homba antsika mianakavy anie ny Fiadanana.

Tonga eto am-pamaranana ny Taonan‟ny Finoana isika mianakavy, ary mankalaza ny faha-75 taonan‟ny Baiboly Katolika Malagasy; ka velom-pisaorana an‟Andriamanitra. Tsy mitsahatra ny Papa François mampirisika sy mitantana antsika amin‟ny fiainam-baovao isan‟andro; indrindra ho an‟ny fianakaviana sy ny fikolokoloana ny tanora amin‟ny “fampijoroana ny Eglizy mahantra ho an’ny mahantra” ary tsy manary ny olombelona rehetra. Ankasitrahana be dia be koa isika, fa nijoro na dia maro aza ny sedra-piainana sy sedra-pinoana mampitsoaka an-daharana. Tsy mitsahatra ny mitady ny antson‟Andriamanitra isika.
Anisan‟ny nisongadina teo amin‟ny fiainam-pirenena ny fifidianana. Deraina manokana ny ezaka vitantsika izay mampisy fanantenana hahatsara ny ho avy.

Ny Tontolom-piainantsika.
Maneran-tany dia mitombo tsy miato ny hantsana eo amin‟ny fari-piainan‟ny zanak‟olombelona. Manompo sarin-janak‟omby volamena indray ny mpanankarena sy mpomba azy, hoy ny Papa Ray Masina François. Tsy mampiraika intsony ny loza sy famonoana ain‟olona maro etsy sy eroa.
Ho antsika Malagasy dia niseho tamin‟ny endrika manokana izany tamin‟ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany teo. Mahazo laka tanteraka ny fifanaratsiana sy fifanavakavaham-pihaviana sy foko ary ny fividianana ny safidim-bahoaka amin‟ny fananam-bola sy harena. Nampitampim-bava ny vahoaka any ambanivohitra ny fampiderana fiara tsy mataho-dàlana sy fitaovana sarobidy isan-karazany toy elikoptera. Hay nisy volabe ihany ka nahoana no tsy nanasoavam-bahoaka hatramin‟izay?
Miavaka roa ny vahoaka malagasy, dia ny mpanefoefo manontany ny ory, sy ny sahirana milomano amin‟ny fahantrana. Tsy mandry fahalemana ary tsy voaaro intsony ny vahoaka maro an‟isa; miroso mankany amin‟ny Fanjakan‟i Baroa sy didin‟ny besandry ny fiaraha-monina.

Fa dia nahoana loatra!
Ny fanatontoloana dia manao tery vay manta amin‟ny fampiharana ity miralenta ity. Fampitovian-jo no andrandraina kanefa ny fototry ny maha-olona araky ny naharian‟Andriamanitra azy mihitsy no zimbazimbaina, ka zary mampivarina ny lalam-pitondran-tena mitarika any amin‟ny fanapotehana ny aina.
 Nohitsakitsahina ny Soatoavina Malagasy eo amin‟ny fanajana ny Fihavanana tena izy, izay miorina amin‟ny tantaram-pirenena sy ny kolon-tsaina ary ny toe-karena, fa ny vola no terena hanjaka hatraiza hatraiza, ka tonga hatrany amin‟ny fangalarana taova sy taola-paty mihitsy aza.
Maro ireo midongy seza ka misakana ny fifandimbiasam-pahefana. Ny tanindrazana mihitsy no viraviraina sy ifandrotehana, fa tsy notompoina hampiadana.
 Manampy trotraka ny fanararaotam-pahefana ataon‟ireo vondrona iraisam-pirenena mahita ny fahalementsika. Vokany, rotidrotika ny fihavanana ka tsy afaka mifandamina intsony ny samy Malagasy.
 Ny mahagaga koa dia ny fivavahana indray izao no atao tohatra hahazoana seza sy fitondrana. Mampiteny ny moana!

“Mahaiza miaina am-piadanana ary manatanteraka tsara ny asanareo” (1 Tes 4, 11)
Tsy maintsy hiroso amin‟ny fiainam-baovao isika, fa mamono tena sy mamotika tanindrazana, ary mandrava firenena raha sanatria mbola mitohy izao zava-misy iainantsika izao.
Mitodika aminareo mpirotsaka ho amin‟ny fitondram-bahoaka isan‟ambaratongany izahay: ianareo ho solombavam-bahoaka sy ho filoham-pirenena.
 Aza atao am-paladia ny fiandrianam-pirenentsika. Aza mivarotra tanindrazana. Lolohavy an-tampon‟ny loha ny tena Fihavanana marina.

Katsaho mandrakariva ny soa iombonana ka aza atao tahom-boanjo nahitana ny vahoaka Malagasy; rehefa nahazo toerana ianareo dia hadino ny fampanantenana natao azy, fa ny mpiray antoko na fihaviana na fianakaviana no tompon‟ny tombotsoa rehetra.
 Anisan‟ny lohalaharana ny fanasitranana ny ratra vokatry ny krizy ka hanao vain-dohan-draharaha ny fametrahana fanjakana tandalàna antoky ny fandriampahalemana sy fampivoarana ny vahoaka ao anatin‟ny rariny sy ny hitsiny. Atombohy aminareo eo amin‟ny fitondrana ny fanesorana ny toe-tsaina manavakavaka sy ny fiheverana ny sasany ho ambany. Adidinareo ny manome fanabeazana ny vahoaka ho olom-pirenena feno.
Maika ihany koa ny hahatomombana ny fanadiovana ny tontolon‟ny fitsarana sy ny mpitandro filaminam-bahoaka hamerina indray ny fifampitokisana.
Anjaranareo ny miaro ny harem-pirenana sy ny mijery ny fitsinjarana azy ara-drariny hampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra hiadanan‟ny vahoaka Malagasy.

Mitodika amintsika vahoaka izay tena tompon’ny fahefana eto amin’ny Firenena :
Fantaro fa tsy hisy izany fiorenam-pirenena matotra hampiadana izany, raha tsy voaorina ny tena fihavanana andrianintsika, ao anatin‟ny fifankatiavana marina tsy misy fihatsaram-belatsihy. Maro samihafa ny fomba amam-panao (fomba fiteny, ohabolana, ny fomban-tany ….) fa harena ho antsika ny fahasamihafana raha haintsika ny manaja sy mampiasa azy ho entina mandrava ny fanavakavahana.
Aoka ho sahy hanaja ny hasin‟ny aina sy ny fahamarinana isika, tsy ho mora roboka amin‟ny fihetsika tsy voalanjalanja, toy ny fitsaram-bahoaka sy fandrobana samihafa ary ny kolikoly sy ny tsolotra.
Manana adidy isika hiaro sy hikolokolo ny tontolo iainana izay tena simba tokoa ka mitera-doza amin‟ny fiainantsika andavanandro. Jereo ny toe-tany sy faritra maro: tsy mirindra intsony ny rotsa-korana… maty ny tantely sy ny biby madinika mahasoa isan-karazany ka mandrava ny rindran-damina voajanahary.

Izao no andro fiovàna
Manana adidy tsy azo ialàna isika mianakavy ka „ndeha hifanolo-tànana amin‟ny fanorenana ny ampitso, tsy ho babon‟ny akanga tsara soratra, ka hanary ny fahendren-drazana; tsy ho taitran‟ny doka sy varotra, ka hanary ny finoana itafiana. Tohizintsika hatrany iny vavaka fangatahana Fandriam-pahalemana iny.
Hankalaza an‟i Kristy Mpanjaka isika ary mamarana ny Taonan‟ny Finoana. Antso sy iraka manokana ho antsika ny fibebahana, ny fandalinana, fankalazana sy hetsika rehetra notanterahina tamin‟iny taona iny. Fanomezan‟Andriamanitra ho antsika ny Papa Ray masina Joany faha-XXIII ( Konsily Vatikana II), sy Joany Paoly faharoa (Katesizin‟ny Fiangonana Katolika sy JMJ) izay hatsangana ho olomasina amin‟ny 27 avrily 2014. Hofohazintsika indray ireo lova masina maro nampianarin‟izy ireo momba ny fiainam-pianakaviana sy ny tsy maintsy ho fahasahianareo tanora, tsy hatahotra ny handray an‟i Jesoa ho namana hampita amin‟ny tena fiainana. Koa hifanao soroka miara-milanja isika, ary handray anjara amin‟ny fandalinana sahady ireo fanontaniana maro entina hanomanana ny sinaody momba ny pastoralin‟ny fianakaviana. Aza miroaroa saina, fa raisintsika am-po indray ny tenin‟i Md. Piera, ka hiara-mandroso lalindalina tokoa hoe: “Tompo ô! hankany amin‟iza moa izahay, Ianao no manana ny Tenin‟ny fiainana mandrakizay”. (Joany 6,68).
Dia mitso-drano anareo izahay Evekanareo.

Natao teto Antananarivo anio 17 novambra 2013
Andro fankalazana ny faha-75 taonan‟ny Baiboly katolika Malagasy.   

Version française

“Seigneur!... Tu as les Paroles de la vie éternelle.” Jn. 6,68

La Paix du Seigneur soit avec vous.

Nous arrivons au terme de l’année de la foi et nous célébrons aussi, le 75ème anniversaire de la Bible Catholique. Rendons grâce à Dieu pour tant de grâces. Le Pape François ne cesse de nous exhorter et de nous accompagner pour une nouvelle vie, avec comme priorité la famille et l’éducation des jeunes en vue de la construction d’une Eglise pauvre pour les pauvres et pour tous les hommes. Nous, évêques, sommes fiers et reconnaissants pour les efforts consentis par beaucoup de militants, pour résister aux épreuves et aux tentations de la vie quotidienne et de la foi. Continuons avec courage à suivre le bon chemin en écoutant toujours l’appel de Dieu à faire Sa volonté.
Parmi les événements qui ont marqué la vie de la Nation, il y a eu les élections… Les efforts que nous avons accomplis pour leur réalisation sont louables et portent espoir pour l’avenir.

L’environnement actuel.
 Les écarts entre les niveaux de vie dans le monde ne cessent de s’accroître. Les riches et leurs complices adorent de nouveau le veau d’or, souligne le Pape François. On est abassourdi par les assassinats et le terrorisme qui se multiplient partout.
 Ces phénomènes se sont manifestés aussi chez nous d’une façon particulière durant ce premier tour de l’élection présidentielle. A cause du pouvoir de l’argent et des richesses, durant les campagnes, ont abondé hélas les calomnies, les exclusions tribalistes et l’achat des votes a connu une grande ampleur. Les gens pauvres de la campagne étaient effarés devant cette affluence démesurée de voitures de belles et puissantes 4X4, les déploiements d’hélicoptères et de multiples appareils sophistiqués …. Devant tout cela, plus d’un a souligné que l’argent existait bel et bien mais n’a pas été utilisé pour le bien de la population !
 Le peuple est divisé en deux catégories : les riches et les démunis sombrant dans l’extrême pauvreté. L’insécurité se développe et le peuple n’est plus protégé, on va donc vers un Etat de non droit et vers un Etat où seuls les plus forts ont le droit avec eux…

Et pourquoi en sommes-nous arrivés là ?
 Certes, la mondialisation s’impose de façon inévitable. Et la mise en place de la « théorie du genre » un peu partout chez nous est plus qu’inquiétante. On prône l’égalité mais c’est l’essence même de la personne humaine, créature faite à l’image de Dieu qu’on veut proscrire. C’est la vie morale qui est dégradée jusqu’à vouloir éliminer la vie.
 On a foulé aux pieds les valeurs Malgaches en niant le vrai « fihavanana », qui se fonde sur l’histoire de la Nation, de la culture et de l’économie et on en vient au fait que l’argent règne partout, jusqu’ à ce que l’on en arrive à des trafics d’organes et d’ossements.
 Beaucoup s’accrochent au pouvoir et n’acceptent pas l’alternance. Au lieu de servir le pays pour la paix, on se partage la patrie en l’exploitant au maximum. Tous les moyens sont bons et on vient à utiliser même la religion pour accéder à un poste politique.
 De plus, il est bon de noter aussi l’attitude très ambigüe de la Communauté Internationale qui profite de notre faiblesse : notre « fihavanana » n’est qu’une réalité détériorée, aussi n’est-il plus possible entre malagasy de se concerter dans le dialogue fraternel pour résoudre les problèmes.. « Cherchez à vivre en paix, occupez-vous de vos oeuvres, travaillez de vos mains… » (I Thes 4, 11)

Malgré tout, nous aspirons à une vie nouvelle car sinon nous aboutirons à un suicide collectif et nous détruirons notre patrie si nous laissons continuer cette situation
Nous nous tournons vers vous, candidats à tous les niveaux : Présidents, députés….
 Ne foulez pas aux pieds la souveraineté nationale. Ne vendez pas la patrie. Que le vrai « fihavanana » soit votre premier souci.
 Oui, ayez toujours le souci du bien commun. N’utilisez pas le peuple comme de simples moyens pour accéder à des postes. Parvenus à vos aspirations, le peuple devient le dernier de vos soucis.

Souvent oubliant les différentes promesses, vous ne pensez qu’à vos proches, aux membres de votre parti ou de leur famille ou de votre région. Ce sont ces derniers qui tirent tous les profits.
 Parmi les priorités des priorités : guérir les diverses blessures causées par les différentes crises successives ». Vous devez mettre en place de façon urgente l’état de droit, unique source de paix et de développement dans la justice. Par votre exemple surtout, vous devez lutter contre l’esprit d’exclusion et d’indifférence. Votre premier devoir est d’éduquer le peuple à la responsabilité citoyenne.
 Pour que la confiance revienne, Il est urgent également d’assainir le monde de la justice et de la sécurité civile.
 C’est votre obligation de protéger les richesses nationales et voir comment les distribuer selon la justice pour faire épanouir l’homme et tout homme, afin que le peuple malagasy puisse vivre dans la paix…

Nous sommes avec vous et nous nous tournons vers vous, Peuple Malagasy, vous qui avez le vrai pouvoir :
 Sachons qu’il y a une vraie reconstruction de la nation et nous devons arriver à mettre en place le véritable fihavanana fondé sur un amour vrai et sans hypocrisie. Les us et coutumes sont multiples (dialectes, proverbes, us…) mais ces différences sont de véritables richesses si nous savons les respecter et nous en servir pour détruire l’exclusion.
 Ayons l’audace de défendre et de respecter la vie et la vérité en ne nous laissant pas entraîner dans les mouvements irréfléchis comme le tribunal populaire, le vandalisme et la corruption. Nous avons le devoir de protéger et de bien soigner l’environnement qui est bien abîmé, nous le constatons et nous en subissons dans notre vie quotidienne les conséquences néfastes. Regardons autour de nous et dans plusieurs régions : la saison de pluie n’est plus stable… les abeilles et les petits insectes générateurs ont disparu. Cela a déséquilibré la nature..

“C’est le jour de conversion ….”.
Nous avons un devoir impérieux à remplir : donnons-nous la main pour bâtir l’avenir. Ne nous laissons pas séduire par ce qui est éphémère et ne rejetons pas la sagesse des Ancêtres ; ne soyons pas émerveillés par les publicités, qui pourraient nous éloigner de la foi. Continuons toujours la prière pour la Paix…
Nous allons célébrer le Christ-Roi et nous allons clôturer l’Année de la Foi. Tout au long de cette année de grâce, les temps de conversion, d’approfondissement, de célébration et de manifestation que nous avons vécus étaient à la fois, appel et envoi. Les papes Jean XXIII (Concile Vatican II) et Jean Paul II (Catéchisme de l’Eglise Catholique et JMJ) qui vont être canonisés le 27 Avril 2014 sont des dons de Dieu pour nous. Réveillons en nous les saints héritages reçus à travers leurs exhortations sur la famille et envers les jeunes pour qu’ils soient audacieux à accueillir Jésus ami fidèle qui conduit à la vraie vie. Nous allons cheminer ensemble pour participer dès maintenant à tous les approfondissements à partir du questionnaire préparatoire (lineamenta) au prochain synode extraordinaire sur la famille. Ne nous laissons pas diviser, mais faisons nôtre de nouveau au fond de notre coeur cette parole de St Pierre et qu’ensemble nous avancions encore plus : “Seigneur!... Tu as les Paroles de la vie éternelle”. (Jn 6,68).
Nous vous bénissons.

Antananarivo le 17 novembre 2013
Célébration du 75ème anniversaire de la Bible Catholique.
Clôture de l’Année de la Foi.

 1. Mgr TSARAHAZANA Désiré, Arsevekan’i Toamasina, Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagascar
2. Mgr RAMAROSON Marc Benjamin, Evekan’i Farafangana, Filoha lefitra
3. Mgr RANAIVOMANANA Philippe, Evekan’Antsirabe, Sekretera Jeneraly
4. Mgr RAZANAKOLONA Odon Marie Arsène, Arsevekan’Antananarivo
5. Mgr MALO Michel, Arsevekan’Antsiranana
6. Mgr RABEONY Fulgence, Arsevekan’i Toliary
7. Mgr RABEMAHAFALY Fulgence, Arsevekan’i Fianarantsoa
8. Mgr TOASY Armand, Evekan’i Port-Bergé
9. Mgr ROSARIO Saro Vella, Evekan’Ambanja
10. Mgr RAKOTONDRAJAO Roger Victor, Evekan’i Mahajanga
11. Mgr SCOPELLITI Antoine, Evekan’Ambatondrazaka
12. Mgr DI PIERRO Gaetano, Evekan’i Moramanga
13. Mgr RANDRIAMAMONJY Marcellin, Evekan’i Fenoarivo Atsinanana
14. Mgr BOMBIN ESPINO Gustave, Evekan’i Tsiroanomandidy
15. Mgr RANDRIANARISOA Jean Claude, Evekan’i Miarinarivo
16. Mgr RAKOTONARIVO Fidelis, Evekan’Ambositra
17. Mgr CAIRES DE NOBREGA José Alfredo, Evekan’i Mananjary
18. Mgr RAZAKARIVONY Fulgence, Evekan’Ihosy
19. Mgr RAKOTOZAFY Vincent, Evekan’i Tolagnaro
20. Mgr ROBASZKIEWICZ Zygmunt, Evekan’i Morombe
21. Mgr RAHARILAMBONIAINA Marie Fabien, Evekan’i Morondava
22. Mgr Georges VARKEY, Eveka Coadjuteur Port-Bergé
23. Mgr RAOELISON Jean de Dieu, Eveka Mpanampy Antananarivo
24. Mgr RANDRIAMBOLOLONA Philibert, Archevêque Emérite de Fianarantsoa
25. Mgr RAZAKARIVONY Raymond, Evêque Emérite de Miarinarivo
26. Mgr ZEVACO Pierre, Evêque Emérite de Tolagnaro
27. Mgr PELLETIER Donald, Evêque Emérite de Morondava
--

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire


Le GTT INTERNATIONAL, collectif de la diaspora malagasy, dont le siège est à Genève (CH), poursuit un double objectif: la restauration de l'Etat de droit et le rétablissement de la Démocratie à Madagascar. Il prône et oeuvre pour la liberté d'expression, la prise de conscience citoyenne et la mise en place d'une vraie démocratie dont l'exigence première est la tenue d'un processus électoral inclusif, libre et transparent ".